دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰

فصل اول :درون اتم

اتم:

   اتم در زبان یونانی به معنای تجزیه ناپذیر و غیر قابل شکستن است ، و کوچکترین ذره ای است که همه ی مواد از آن تشکیل شده اند یعنی بدن همه ی گیاهان و جانوران و سایر مواد اطراف ما از اتصال تعداد زیادی اتم تشکیل شده است و بدن ما انسان ها از اتصال میلیارد ها اتم درست شده است.

انواع مدل های اتمی:

    دموکریت :شکل اتم های سازنده مواد مختلف با هم فرق دارد .( اتم ها شکل های گوناگونی دارند)

      دالتون :اتم ها دارای شکل کروی هستند.

مدل جوزف تامسون:(مدل کیک کشمشییامدل هندوانه ای )

    طبق نظر تامسون اتم ها ذره های کروی شکل هستند که در آن الکترون ها با بار الکتریکی منفی در داخل فضای ابرگونه با بار الکتریکی مثبت پراکنده هستند. می توان الکترون های منفی را کشمش های داخل کیکی کشمشی  و فضای مثبت اتم را قسمت خمیری کیک کشمشی فرض کرد.

   تشبیهی دیگر :اگر در مدل تامسون اتم را هندوانه ای فرض کنیم می توان الکترون های منفی را دانه های هندوانه و فضای با بار مثبت را قسمت قرمز رنگ داخل هندوانه فرض کرد.

                                   

      

        مدل اتمی ارنست رادرفورد :( مدل اتمی هسته دار)

   - اتم دارای هسته ی کوچک با ابر الکتریکی مثبت است.

  - در اطراف هسته الکترون ها با بار الکتریکی منفی قرار دارند.

  - بیشتر فضای داخل اتم خالی است. ( فضای بین هسته و الکترون ها )

  - هسته ی کوچک اتم جرم زیادی دارد.( یعنی چگالی هسته بیشتر از چگالی الکترون هاست.)

                                                              مدل

     مدل اتمی نیلز بور : ( مدل منظومه ی شمسی )

     طبق این مدل نیز هسته ( شامل پروتون و نوترون) در وسط اتم و الکترون ها با بار الکتریکی در اطراف اتم وجود دارند. اما در این مدل اتمی الکترون ها ثابت نیستند بلکه روی مدار هایی در اطراف هسته در حال چرخش هستند.

   به مدل اتمی بور مدل منظومه ی شمسی نیز گفته می شود چون مانند منظومه ی شمسی که خورشید در مرکز و سیارات به دور آن در حال گردش هستند در این مدل نیز هسته ( شامل پروتون ها و نوترون ها ) در مرکز و الکترون ها به دور آن در حال چرخش اند.

                                                                         مدل اتمی بور

                                                           

   ذره های سازنده ی اتم :

    جیمز چادویک ، دانشمند انگلیسی، کشف کرد که در هسته ی اتم به جز پروتون ذره ی دیگری به نام نوترون وجود دارد.

    نکته ۱ :جرم نوترون تقریبآ برابر جرم پروتون می باشد.

    نکته ۲ :نوترون بار الکتریکی ندارد.

   نکته ۳ :پروتون ها و نوترون ها در داخل هسته ولی الکتون ها در اطراف هسته قرار دارند.

        در شکل زیر الکترون ، پروتون و نوترون را در مدل اتمی بور نشان داده و تعداد آن ها را نیز مشخص کرده ایم.                                                                                                                                                                                                

                                                                                 

            حلقه های سیاه رنگ اطراف : الکترون ها

             کره های آبی رنگ داخل: پروتون ها 

             کره های قرمز رنگ داخل : نوترون      

     تعداد الکترون : ۳

     تعداد پروتون : ۳

    تعداد نوترون : ۳

                                                                                                          مثال

     نماد  شیمیایی:

       برای نشان دادن عنصر های مختلف از نماد های خاصی استفاده می شود که به صورت لاتین نوشته می شود و از نام لاتین آن عناصر گرفته شده است . برای مثال نماد شیمیایی لیتیم  :

                                                                                                                  

                                             لیتیم

          Li: نماد شیمیایی عنصر لیتیم می باشد.

      عدد 7عدد جرمی نام دارد و نشان دهنده ی مجموع تعداد پروتون ها ونوترون ها می باشد و با علامت A نشان داده می شود.

                            (تعداد نوترون+تعداد پروتون)=A

     عدد 3 : عدد اتمی نام دارد و نشان دهنده ی تعداد پروتون های اتم می باشد و با علامت Z نشان داده می شود.       تعداد پروتون ها =Z

  نکته : در اتم های خنثی تعداد پروتون ها با تعداد الکترون ها برابر می باشد.

     ( اتم خنثی علامت مثبت یا منفی ندارد مانند لیتیم در شکل بالا )

 

      ایزوتوپ :

       به اتم هایی از یک عنصر گفته می شود که عدد اتمی یکسانی دارند ولی عدد جرمی آن ها متفاوت است.( دلیل تفاوت عدد جرمی، تفاوت در تعداد نوترون هاست.)

 نکته: ایزوتوپ های یک عنصر ، خواص شیمیایی یکسان ولی خواص فیزیکی متفاوتی دارند.

   ایزوتوپ

 

نوشته شده توسط سلیمی در 10:52 |  لینک ثابت   •